Allmänt om behandling av personuppgifter – Autoexperten verkstäder

Autoexperten värnar om din personliga integritet. Vi är därför så transparanta som möjligt med vår hantering av personuppgifter och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vi behandlar inte mer personuppgifter om dig än vad som är nödvändigt och informerar alltid om nya behandlingar innan de genomförs.

Om vi av någon anledning skulle ha behov av en behandling som inte bedöms som absolut nödvändig kommer vi, innan behandlingen påbörjas, be dig om samtycke för denna behandling. Tackar du nej kommer dina personuppgifter inte ingå i denna behandling. Tackar du ja har du alltid möjlighet att när du vill omedelbart återkalla ditt samtycke och vi kommer då direkt sluta med denna behandling.

Om det skulle inträffa en personuppgiftsincident kommer vi så fort som möjligt informera dig om det finns en hög risk för din personliga integritet.

För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi i denna integritetspolicy mer utförligt hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter. Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilka kanaler eller tjänster du väljer att använda. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behandlar dem. 

Personuppgiftsansvarig

Autoexperten består även av ett stort antal butiker och verkstäder där en del av enheterna ägs av Autoexperten medan andra enheter är samarbetande parter som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar.

Om du har du frågor rörande hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta respektive butiks- eller verkstadsbolag. Använd gärna vår sökfunktion för att enkelt hitta kontaktuppgifter till våra butiker och verkstäder.  https://www.autoexperten.se/hitta-butik-eller-verkstad/

Personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: för- och efternamn
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer.
 • IP-adress
 • Personnummer
 • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor.
 • Information om köp: köphistorik, information om köpta varor, tidpunkt för köp.
 • Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell, information om besiktningstvåor.
 • Information om reklamations-, och garantiärenden: information om reklamationsärendet, information om produktgarantier, information om köpta varor, kundens korrespondens.
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, betalbelopp, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service. 
 • Användargenererad information:  besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler.

 

Personuppgifter vi får från tredje part:

 • Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänster): för information om betalningsgodkännande.
 • Företag som erbjuder kreditlösningar: kortnummer på kundklubbens kreditkort.
 • Försäkringsbolag: försäkringsinformation som rör ditt fordon.
 • Offentliga person- och fordonsregister: namn, adress, kontaktinformation, fordonsinformation, besiktningsinformation, information om ägarbyte.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter som kund till verkstad

Vi behandlar viss information om dig t ex för att du har valt att lägga en beställning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och laglig grund:

Tabell 1: Hur och varför vi använder dina personuppgifter som kund till verstad

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Offerthantering

 • Fordonsinformation
 • Namn, kontakt-information och offert

Intresseavvägning

Under den tid som fordonet är i drift.

Hantering av bokning av service och reparation

 • Fordonsinformation
 • Namn, kontakt-information

Fullgörande av avtal

 

Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.

Genomföra service och reparation

 • Fordonsinformation
 • Namn, kontakt-information

Fullgörande av avtal

Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 7 år därefter(bokföringslagen).

Utföra säkra reparationer och service

 • Fordonsinformation som utförda felsökningar och tidigare arbeten samt ev. delar/produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats
 • Namn, kontakt-information

Intresseavvägning

Max 3 månader från och med offertens utfärdande.

Lånefordon

 • Namn, kontaktuppgifter,
 • Körkort, vägstyrelsen, parkering

Fullgörande av avtal

12 månader från lånetillfället.

Nyckelkvitto

 • Namn, kontaktuppgifter,
 • Fordonets registreringsnummer

Intresseavvägning

3 månader efter att fordonet har uthämtats

Administrera betalning och kreditupplysningar

 • Namn, kontaktuppgifter,
 • Kort uppgifter, personnummer, ev kreditupplysningar vid betalning via faktura eller kredit

Fullgörande av avtal

Under den tid som betalningen genomförs. Tid kan variera beroende på om avtalet avser köp via betalkort, faktura eller kredit.

Hantera reklamationer och uppfylla garantiåtaganden

 • Namn, kontaktuppgifter,
 • Fordonsinformation som utförda felsökningar och tidigare arbeten samt ev. delar/produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats

Fullgörande av avtal

Under den tid som garantiåtagandet gäller samt till dess att reklamationsärendet är avslutat och för en tid om 24 månader därefter.

Skicka påminnelse om service

 • Namn, kontaktuppgifter,
 • Fordonsinformation

Intresseavvägning

När service är utförd och för en tid om 24 månader därefter.

Marknadsföring via mail, sms och post utskick

 • Namn, kontaktuppgifter,
 • Fordonsinformation

Intresseavvägning

Tillsvidare eller till dess kunden själv avregistrera sig för marknadsföring.

 

Hur och varför vi använder dina personuppgifter som Fleetkund

Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna fullfölja våra åtaganden som ingår i villkoren för billeasing. Personnummer hanteras på kundens begäran. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och laglig grund:

Tabell 2: Hur och varför vi använder dina personuppgifter som Fleetkund

Ändamål

Behandling

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att kunna kontakta kund när bilen är klar.

Vidarefakturering av information inkommen från butiker och verkstäder för att slutkund ska kunna koppla samman fordon med förare. 

Namn, telefonnummer

Fullgörande av avtal

Från insamlandet och för en tid om 7 år därefter

(bokföringslagen).

 

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse (Intresseavvägning). Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

För att vi på Autoexperten ska kunna säkerställa att du som kund till oss beställer/köper reservdelar och tillbehör som är anpassade till ditt fordon så behöver vi inhämta bilregistreringsnummer och fordonsinformation för att kunna utföra produktsök via vår produktkatalog. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor och då vi inte behandlar känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna behandling väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information är nödvändigt behandlas. 

Vi behöver även behandla dina kontaktuppgifter, eventuell information om klagomål och/eller övrig korrespondens för att kunna hantera dina kundtjänstärenden. Även i detta fall finns ett ömsesidigt behov av att utföra behandlingen och eftersom inga känsliga uppgifter behandlas har vi gjort bedömningen att behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad. 

Vi på Autoexperten eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden och påminnelser till dig som kund behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, information om dina köp, samt information om ditt fordon. Vi har gjort bedömningen att även här finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT lösningar)
 • Marknadsföring (sociala medier, print och distribution)
 • Varuutlämning (egna butiker, externa utlämningsaktörer)
 • Påminnelsetjänster (för påminnelse till kund om att slutföra köp)
 • Interna bolag inom koncernen(delar uppgifter med butiker och verkstäder för fakturering till slutkund, IT- och teknisk support)
 • Fakturapartners (för hantering av fakturering)

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi inte styr över informationen som lämnas till företaget. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är:

Tabell 3: Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Kategori av personuppgiftsansvariga

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Företag som erbjuder

betallösningar, t ex Klarna

 

För att kunna erbjuda elektronisk betalning.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsunderla

g

Fullgörande av avtal

Företag som ombesörjer varutransporter, t ex Post Nord.

För att kunna leverera varor till dig som kund.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Fullgörande av avtal

Företag som ombesörjer tidsbestämda tjänster för din bil som leasing, finansiering och försäkring, t ex LeasePlan.

För att kunna erbjuda och fullfölja vår del av fleetavtalet mot dig.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer

Fullgörande av avtal

 

Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. 

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Du har rätt att:

 • få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäran om registerutdrag (särskilt om de är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas. 
 • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig. 

 

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. 

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post eller sms. 

 

Cookies och liknande  

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Autoexpertens eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.  

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. 

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Autoexpertens användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

 

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till respektive butiks eller verkstadsbolag i första hand för snabbast hjälp, du kan även kontakta oss på kundservice@autoexperten.se. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.