För oss på Autoexperten är din personliga integritet viktig och därför vill vi upprätthålla en så hög nivå av dataskydd som möjligt. Det görs bland annat genom att hantera dina personuppgifter på ett skyddat vis och endast det nödvändigaste.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtagande gentemot dig som kund, exempelvis när du komma i kontakt med oss i samband med bokning av tjänst, inköp av produkt eller tjänst. Skulle vi behöva ytterligare information för andra syften så kontaktar vi givetvis dig för att få ditt samtycke. I detta fall kan du sjävklart neka oss att behandla dina personuppgifter. Samtycker du så har du ändå alltid möjlighet att att när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då upphör vi omgående med behandlingen.

I den händelse av att en olycka skulle inträffa där dina personuppgifter är delaktiga kommer vi omgående att informera dig om det inträffade.

Autoexperten som personuppgiftsansvarig

Autoexperten består av ett större antal verkstäder och butiker runt om i landet. En del av dessa ägs av Autoexperten och andra är samarbetande parter. De enheter som inte ägs av Autoexperten står själva som ansvariga för personuppgifter och på vilket sätt dessa behandlas. Om du är intresserad av, eller har frågor kring, hanteringen av dina personuppgifter så går det bra att kontakta våra butiker eller verkstäder. Klicka på länken för att hitta kontaktuppgifter till våra verkstäder och butiker https://www.autoexperten.se/hitta-butik-eller-verkstad/.

Andra företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi vill upplysa att i vissa fall delar vi personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi inte styr över informationen som lämnas till företaget. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är bland annat företag som tillhandahåller tjänster som kreditupplysningar, betallösningar, varutransporter, leasing och försäkring. Ändamålen till dessa behandlingar är främst att fullgöra sitt avtal enligt gällande lagar och regler.

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig i samband med ditt besök hos oss:

 • Namn
 • Kontaktinformation
 • IP-adress via digitala tjänster
 • Personnummer i samband med betal- och fösäkringstjänster
 • Order- och köpinformation
 • Information om reklamations-, och garantiärenden
 • Användargenererad information via digitala tjänster

 I vissa fall får vi personuppgifter från tredje part (företag eller myndigheter som är självständiga personuppgiftsansvariga):

 • Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänster)
 • Företag som erbjuder kreditlösningar
 • Försäkringsbolag
 • Myndigheter som tillhandahåller offentliga person- och fordonsregister

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en behandling av dina personuppgifter sparar vi sina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt och inte längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, riktlinjer från myndigheter eller rekommendationer från branschorganisationer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar flera tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som behandlas. Exempelvis har vi redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörlig åtkomst till våra system, vi har strikta instruktioner för personuppgiftshantering och endast personer med behörighet ges tillgång. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att ta del av hur och var vi behandlar dina personuppgifter.

 • Rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag). Begäran om registerutdrag skickas till kundservice@autoexperten.se. För att säkra på att registerutdraget inte skickas till fel fel person skickar vi det till folkbokflringsadress. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäran om registerutdrag (särskilt om de är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas. 
 • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Rätt att bli glömd om en behandling grundar sig på ditt samtycke eller om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka de samlades in, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem.
 • Rätt till begränsad åtkomst i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot en behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning eller om du har begärt rättelse av dina personuppgifter. Under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller som dina personuppgifter rättas kan vi tillfälligt begränsa dina personuppgifter för vissa behandlingar.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t. ex. ett avtal med dig. 

 Våra behandlingar av dina personuppgifter i samband med besök till verkstad

Som kund till oss på Autoexperten Bilverkstad behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan tabell. Vid ytterliggare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Offerthantering

-Fordonsinformation
-Namn och kontaktinformation

Intresseavvägning

3 månader efter att fordonet har uthämtats.

Bokning av service och reparation

-Fordonsinformation
-Namn och kontaktinformation

Fullgörande av avtal

Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.

Genomföring av service och reparation

-Fordonsinformation
-Namn och kontaktinformation

Fullgörande av avtal

Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 7 år därefter (bokföringslagen).

Utföring reparationer och service

-Fordonsinformation
- Namn och kontaktinformation

Intresseavvägning

Under den tid som fordonet är i drift.

Lånefordon

- Namn och kontaktuppgifter
- Körkort, Transportstyrelsen, parkering

Fullgörande av avtal

12 månader från lånetillfället.

Nyckelkvitto

- Namn och kontaktinformation
- Fordonets registreringsnummer

Intresseavvägning

Under den tid som fordonet är i drift.

Betalning och kreditupplysningar

- Namn och kontaktinformation
- Kortuppgifter, personnummer och ev kreditupplysningar

Fullgörande av avtal

Under den tid som betalningen genomförs. Tid kan variera beroende på om avtalet avser köp via betalkort, faktura eller kredit.

Reklamations- och garantihantering

- Fordonsinformation
- Namn, kontaktinformation

Fullgörande av avtal

Under den tid som garantiåtagandet gäller samt till dess att reklamationsärendet är avslutat och för en tid om 24 månader därefter.

Påminnelse om service

- Fordonsinformation
- Namn och kontaktinformation

Intresseavvägning

När service är utförd och för en tid om 24 månader därefter.

Direkt marknarföring

- Fordonsinformation
- Namn och kontaktinformation

Intresseavvägning

Tillsvidare eller till dess kunden själv avregistrerar sig för marknadsföring.

 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

På Autoexperten behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock överföras och behandlas av mottagare som ligger utanför EU/EES. Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa en edekvat skyddnivå för dina personuppgifter. Åtgärderna kan exempelvis bestå av att komma övernens med mottagarna om s.k. bindande avtalsklausuler, standardsavtalsklausuler eller Privacy Shield som garanterar en sådan adekvat skyddsnivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi kommer alltid att informera dig när dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES. Denna information kommer att ges genom ett separat integritetsmeddelande som exempelvis inkluderas i nyhetsbrev, erbjudanden, undersökningar, etc. 

Cookies och liknande  

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. De hjälper även till vid köp av olika produkter och tjänster till din bil. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning. De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används vid statistik, vilka ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies eller endast acceptera förstapartscookies. 

Invändning mot behandling av personuppgifter

Du kan alltid möjlighet att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter som grundar sig på Intresseavvägning. Enligt Datainspektionen definieras Intresseavvägning som följer: ” Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i vissa fall. Men bara om era intressen väger tyngre än den registrerades, om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet”. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till respektive butik eller verkstad i första hand för snabbast hjälp, du kan även kontakta oss på kundservice@autoexperten.se. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Ändringar i vår integritetspolicy

Denne integritetspolicy kan vid behov uppdateras eller ändras. Vid större förändringar som kan innebära en väsentligt förändrad hantering av dina personuppgifter kommer detta informeras om på vår hemsida.